برچسب : پروژه نفوذ
آقایان مسئول!
تا دیرتر نشده، راه نفوذ دشمن را ببندید!
چرا سکوت اختیار کرده اید؟! چرا هیچ عکس العملی در برابر دسیسه های پنهانی و آشکار دشمنان انجام نمی دهید؟! چرا هیچ گونه توجهی به فرمایشات مقام معظم رهبری نمی کنید؟! آیا این بی توجهی به معنی همکاری شما با استکبار جهانی نیست؟؟؟!!!
ریاست آیت الله جنتی بر خبرگان؛
بزرگ‌ترین شکست راهبردی غرب در پروژه نفوذ
هستند کارشناسان بسیاری که معتقدند «بی بی سی هر چه هست یك رسانه نیست.»
درباره کاردار جدید انگلیسی‌ها؛
مدیر پروژه نفوذ لندن در تهران کیست؟
«هاپتون» در زمان وقوع بیداری اسلامی حضوری فعال در یمن و در زمان تشکیل گروه داعش نقش کلیدی در مدیریت پروژه و انتقال پیام های محرمانه به ایادی منطقه ای داشت.