برچسب : لیست خدمت
صندوق رای برای برخی ها حکم ناموس داشت
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: عده ای هستند که دیکتاتوری را با نقاب دموکراسی در این انتخابات مدیریت کردند. من مجددا از بابت برگزاری چنین انتخاباتی با فرآیند معیوب تاسف می خورم.
لیست خدمت بر اساس نیازهای شهری بسته شد
نامزد انتخابات شورای شهر تهران با بیان اینکه اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران یک لیست سیاسی و غیر کارشناسی ارائه کردند، گفت: لیست خدمت بر اساس نیازهای شهری بسته شد و لیست کارشناسی است نه سیاسی.
مردم به لیست اصلی خدمت رای دهند
سر لیست خدمت در انتخابات شورای شهر تهران گفت: لیست خدمت از جامعیت برخوردار است. تاکنون وضعیت شهر تهران نشان داده که این لیست با استقبال مردمی مواجه شده و ما از همه می خواهیم که به لیست اصلی خدمت رای دهند.